ROKKAKU HAMAKATSU • ALA MOANA CENTER

ROKKAKU HAMAKATSU


1450 Ala Moana Blvd., #2056, Honolulu HI 96814

rokkakuhamakatsu.com